Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Професионално образование и обучение в България – тенденции и предизвикателства в контекста на динамиката на трудовия пазар
Научни трудове на УНСС - Том 4/2021
година 2021
Брой 4

Професионално образование и обучение в България – тенденции и предизвикателства в контекста на динамиката на трудовия пазар

Резюме

Съвременното развитие на професионалното образование и обучение в нашата страна се свързва с неговото позитивно въздействие върху заетостта и икономическата активност на хората и се съпровожда с редица предизвикателства за непрекъснато усъвършенстване в разнообразни ракурси. Основната цел на настоящата студия е да се анализира развитието на професионалното образование и обучение в контекста на динамиката на заетостта и икономическата активност в България като се очертаят редица предизвикателства и области за бъдещо усъвършенстване. За постигане на поставената цел се осъществяват редица изследователски задачи, групирани в три основни направления: а) развитие на професионалното образование и обучение в България; б)ползи от професионалното образование и обучение в контекста на заетостта и икономическата активност; в) предизвикателства пред професионалното образование и обучение и необходимост от промени. Резултатите от изследването показват, че професионалното образование предоставя редица предимства на пазара на труда, които се свързват както с възможности за по-висока заетост и икономическа активност така и с достъп до по-високи нива на заплащане.

Abstract

Contemporary development of vocational education and training in our country has to do with its positive impact on people’s employment and economic activity and is accompanied by a number of challenges for continuous improvement at various aspects. The main purpose of the following study is analyzing the development of vocational education and training in the context of employment dynamics and economic activity in Bulgaria by outlining a number of challenges and fields for future improvement. In order to achieve the set goal, a series of research tasks have been accomplished, grouped into three main directions: a) development of vocational education and training in Bulgaria; b) benefits of vocational education and training in the context of employment and economic activity; c) challenges concerning vocational education and training and a necessity for changes. The results of the research show that vocational education gives a number of advantages on labour market, which have to do with opportunities for higher employment and economic activity, as well as with access to higher levels of payment.

JEL: Е24, О15

Ключови думи

Заетост, employment, labour market, economic activity, професионално образование и обучение, пазар на труда, професионални знания и умения, институционална рамка, продължаващо професионално обучение, икономическа активност, vocational education and training, vocational knowledge and skills, continuous vocational training, institutional frame
Свалете RP_vol4_2021_No01_A Hristova.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957