Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Методи и модели за съпоставителен текстолингвивстичен анализ
Научни трудове на УНСС - Том 3/2021
година 2021
Брой 3

Методи и модели за съпоставителен текстолингвивстичен анализ

Резюме

Студията разглежда модели за съпоставителен текстолингвистичен анализ и приложенията им. Целта и задачите са да се обхванат прагматичното, текстовото, синтактичното и лексикалното равнища на български и немски. Изследва се понятието сравнимост: базата от текстовете трябва да се опише и анализира, за да се гарантира достоверност и представителност на данните, получени чрез анализа. Началото е еднаквата цел на текстовете, като разлики се допускат само ако изглежда, че ще са по-полезни, ако се обърнат по-адекватно към реципиента. Оттук следва, че се съпоставят онези системни аспекти, които са функционално еквивалентни в двете системи.

Тематичната съпоставка е разгледана от гледна точка на понятията пропозиция и речево действие. Основната обединяваща роля на темата е подчертана, като се изброяват начините за нейното разгръщане, видовете теми и спецификите им. Според един от моделите съществуват дескриптивни, експликативни и аргументативни структури, изследват се и индикаторите на текстовата функция. Разглежда се проблемът за денотатите и тяхното езиково изразяване. Създава се собствен съпоставителен модел. Той представлява основния от постигнатите резултати, база за създаване на дидактизирани текстове със специализирана насоченост за целите на обучението по немски език. Главен извод, зает от дидактиката на чуждоезиковото обучение е разширяването на езиковите знания в тяхната цялостност – контекст, текст за по-ефективни езикови действия.

Abstract

The study discusses the existing German language models for contrastive textlinguistic analysis and their application. Its goal and objectives are to cover the pragmatic, textual, syntactic, and lexical linguistic levels in Bulgarian and German. Attention is paid to the concept of comparability: the textual base must be described and analysed so as the reliability and representativeness of the data, obtained through analysis is ensured. The main uniting part of the topic is emphasised considering the ways of its development, the types of topics and their specifics. According to one of the models there are descriptive, explicative, and argumentative structures; the indicators of the text function are also analysed. The problem of denotates and their linguistic expression is discussed as well. An original contrastive model for Bulgarian and German has been created.

Exactly this model is the main one in the achieved results and serves as a basis for the creation of specialized didactic texts for the purposes of German language teaching. The main conclusion, taken from the foreign language didactics is the enhancement of linguistic knowledge in its complexity – context and text – in order to perform more efficient linguistic actions.

JEL: A20, Z13, Z19

Ключови думи

german for specific purposes, textlinguistic analysis, текстолингвистичен анализ, съпоставимост, разгръщане на темата, денотати, специализираност, икономически немски, contrastiveness, topic development, denotates, specializedness
Свалете RP_vol3_2021_No20_S Vasileva_Rcd.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957