Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Испански език в УНСС (учебно-методическа и академична продукция за целите на обучението)
Научни трудове на УНСС - Том 3/2021
година 2021
Брой 3

Испански език в УНСС (учебно-методическа и академична продукция за целите на обучението)

Резюме

Статията представя учебниците, учебните помагала и монографиите, свързани с обучението по испански език в УНСС. Разглеждат се спецификата и структурата на всяко издание, адекватността с оглед на целите на обучението, ефективността му за качествената подготовка на кандидат-студенти и студенти, като се обръща внимание на съобразеността с динамично променящите се университетски и световни изисквания в областта на чуждоезиковото обучение, както и на тенденцията към диверсификация и обновяване на академичната продукция.  

Abstract

The article presents all textbooks, teaching aids and monographs related to Spanish language teaching at UNWE. The specificity and structure of each publication, the adequacy in view of the objectives of education, its effectiveness for the high-quality preparation of prospective students and students are considered, paying attention to compliance with the dynamically changing university and world requirements in the field of foreign language teaching and the trend towards diversification and renewal of academic production.

JEL: Z13, F54

Ключови думи

чуждоезиково обучение в УНСС, учебници по испански като първи и втори чужд език, учебни помагала за специализирана подготовка, foreign language teaching at UNWE, textbooks in Spanish as first and second foreign language, teaching aids for specialized training
Свалете RP_vol3_2021_No19_K Bratanova_Rcd.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957