Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Закрила на труда на непълнолетните в българското законодателство
Научни трудове на УНСС - Том 3/2021
година 2021
Брой 3

Закрила на труда на непълнолетните в българското законодателство

Резюме

В статията се разглежда закрилата на труда на непълнолетните в българското законодателство, прави се разграничение между понятията „детски труд“ и „труд, полаган от непълнолетни“, очертават се теоретично условията, при които трудът на непълнолетните е обществено приемлив и се анализира доколко тези условия са спазени в българското законодателство. В резултат на това се прави изводът, че българското законодателство отговаря на международните стандарти, предвиждайки високо ниво на закрила на труда на непълнолетните. Въпреки това авторът прави някои предложения de lege ferenda за въвеждането на допълнителни мерки, което би допринесло за едно още по-високо ниво на тази закрила.

Abstract

In this article the author examines the protection of minor labour in Bulgarian legislation, distinguishes between the concepts of “child labor” and “minor labour”, outlines theoretically the conditions under which the minor labour is socially acceptable and analyzes the extent to which these conditions are observed in the Bulgarian legislation. As a result, it is concluded that the Bulgarian legislation meets international standards, providing a high level of protection of minor labour. However, the author makes some proposals de lege ferenda for additional measures which may contribute to an even higher level of this protection.

JEL: К310

Ключови думи

детски труд, закрила труда на непълнолетните, българското законодателство, child labor, protection of minor labour, Bulgarian legislation
Свалете RP_vol3_2021_No16_R Koycheva_Rcd.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957