Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Изменение на трудовото правоотношение при извънредно положение или извънредна епидемична обстановка
Научни трудове на УНСС - Том 3/2021
година 2021
Брой 3

Изменение на трудовото правоотношение при извънредно положение или извънредна епидемична обстановка

Резюме

В настоящото изследване се анализират измененията на трудовото законодателство, направени с оглед намаляване негативните последици от кризата, предизвикана от Сovid-19, за трудовата заетост. С тях се разширяват правомощията на работодателите да променят едностранно определени елементи от съдържанието на трудовите правоотношения, които засягат съществено правата на работниците и служителите. Приета внезапно и под натиска на събитията, новата уредба се нуждае от прецизиране, за да отговори на функцията на трудовото право за закрила на работниците и служителите. Основна цел на статията е въз основа на нормативния, формално-логическия и дедуктивния метод да се анализират правните норми, установяващи възможностите за реакция на работодателя, и да се изведат насоките за повишаване на закрилата на наемния труд в случаите на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка.

Abstract

The present study analyzes the changes in labor legislation made in order to reduce the negative effects of the crisis caused by SCovid-19 on employment. They extend the powers of employers to change certain elements of the content of employment relationships unilaterally that affect the rights of employees substantially. Adopted suddenly and under the pressure of events, the new regulation needs to be refined to meet correspond the function of labor law to protect employees. The main purpose of the article is based on the normative, formal-logical and deductive method to analyze the legal norms establishing the possibilities for reaction of the employer and to derive the guidelines for increasing the protection of labor in cases of state of emergency or emergency epidemic situation.

JEL: K31

Ключови думи

change, Employment Relationship, трудово правоотношение, изменение, СOVID-19, извънредно положение, извънредна епидемична обстановка, state of emergency, emergency epidemic situation
Свалете RP_vol3_2021_No15_J Hristova_Rcd.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957