Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Търсене и предлагане на обществен превоз на пътници в градска среда
Научни трудове на УНСС - Том 3/2021
година 2021
Брой 3

Търсене и предлагане на обществен превоз на пътници в градска среда

Резюме

В доклада са разгледани фактори оказващи влияние върху търсенето и предлагането на транспортни услуги в градска среда. Акцентът е поставен върху развитието на обществения транспорт в гр. София, неговата модернизацията и устойчивото развитие. Изведени са данни за пътникопотока и пробега на различните оператори до 2019 г. Направен е анализ на структурата на подвижния състав, който обслужва градския транспорт в София, по различни показатели.

Abstract

The report examines factors influencing the demand and supply of transport services in urban environments. The emphasis is on the development of public transport in Sofia, its modernization and sustainable development. Data on the passenger flow and mileage of the various operators until 2019 are displayed. An analysis of the structure of the rolling stock that serves the public transport in Sofia is made, according to various indicators.

JEL: R42

Ключови думи

транспортен пазар, transport market, обществен градски транспорт, градска мобилност, public urban transport, urban mobility
Свалете RP_vol3_2021_No12_I Gatovski_Rcd.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957