Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Специфични особености при осъществяване на независим финансов одит на финансовите отчети на транспортните предприятия
Научни трудове на УНСС - Том 3/2021
година 2021
Брой 3

Специфични особености при осъществяване на независим финансов одит на финансовите отчети на транспортните предприятия

Резюме

Независимият финансов одит на финансовите отчети на транспортните предприятия се характеризира със специфични одиторски процедури, с цел определяне на надеждна база за изразяване на одиторско мнение от страна на дипломираните експерт-счетоводители, регистрирани одитори, проверяващи и заверяващи финансовите отчети на тези предприятия относно спазването на счетоводния принцип „Действащо предприятие“. Регистрираните одитори трябва да проверяват за своевременното, достоверно, обективно, правилно, вярно и точно представяне, във всички съществени аспекти, на информацията за имущественото и финансово състояние на транспортните предприятия и за финансовите им резултати, получени в резултат на тяхната дейност. Целта е да се представят, обосноват и откроят в светлината на добрите световни одиторски практики специфичните характеристики на обектите на счетоводно отчитане, формирани в следствие на специфичната дейност на транспортните предприятия, както и прилаганите одиторски процедури при провеждане на независимия финансов одит на техните финансови отчети.

Представената разработка може да се използва при провеждането на различни видове финансов одит – вътрешен одит, осъществяван от вътрешните одитори на самите транспортни предприятия; независим финансов одит, осъществяван от дипломирани експерт-счетоводители, регистрирани одитори и външен одит, осъществяван от държавните органи по повод на данъчното облагане на дейността на транспортните предприятия.

Abstract

The independent financial audit of the transport companies’ financial statements is characterised with specific audit procedures for the purposes of determining reliable basis for expression of audit opinion by the certified public accountants – registered auditors who audit and certify the financial statements of these companies in relation to the observance of the going concern principle. Registered auditors are required to check for the timely, fair, objective, proper, true and correct presentation, in all material aspects, of the information about the property and financial position of transport companies and their performance. The aim is to present, justify and outline in the light of the good global audit practices the specific features of the accounting reporting units formed as a result of the transport companies’ specific activities, as well as the audit procedures applied during the independent financial audit of their financial statements. 

This publication may be used for the performance of different types of financial audit – internal audit performed by the internal auditors of the transport companies; independent financial audit performed by the certified public accountants – registered auditors, and external audit performed by the government authorities with regard to the taxation of the transport companies’ business.

JEL: M41, М42

Ключови думи

транспортни предприятия, финансови отчети, financial statements, независим финансов одит, transport companies, financial audit
Свалете RP_vol3_2021_No11_M Natchkova_Rcd.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957