Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Финансово състояние на транспортното предприятие (методология и методика за анализ)
Научни трудове на УНСС - Том 3/2021
година 2021
Брой 3

Финансово състояние на транспортното предприятие (методология и методика за анализ)

Резюме

Финансовото състояние на предприятието е комплексно понятие. То може да се определи като състояние, състав, структура и динамика на активите, пасивите и собствения капитал на предприятието, както и неговата способност своевременно да генерира парични средства и парични еквиваленти с определена степен на сигурност, необходими за уреждане на задълженията му. Стабилното финансово състояние е обективна предпоставка за продължаване на дейността на предприятието в обозримо бъдеще.

Поставената в доклада цел е подобряване на методиката за анализ на финансовото състояние на предприятието. Традиционната методика за анализ се надгражда като за целта се извежда система от показатели за анализ и оценка на финансовата стабилност на предприятието, въз основа на които се определят ключови критерии. Изпълнението или неизпълнението на тези критерии комплексно показва степента на финансова стабилност, респ. нестабилност на предприятието. На тази основа се анализира и оценява степента на риск от търговска несъстоятелност и фалит на предприятието. В доклада е направен опит за формулирането на интегриран подход за анализ на финансовото състояние на предприятието, базиран на логическото единство между теория и практика.

Обект на разглеждане в доклада е финансовото състояние на предприятието като икономическа категория и система. Интерпретират се конкретни методологични и методически въпроси на анализа на финансовото състояние на транспортното предприятие.

Abstract

The entity’s financial position is a complex term. It may be defined as status, composition, structure and dynamics of assets, liabilities and equity of the entity, as well as its ability to generate cash and cash equivalents with some level of certainty in timely manner that are necessary for meeting its obligations. The stable financial position is an objective prerequisite for the entity to continue its activity in foreseeable future.

The aim of this report is to improve the methods for analysis of an entity’s financial position. The traditional methods for analysis are built-up by developing a system of indicators for analysis and assessment of the entity’s financial stability on the basis of which key criteria are determined. Meeting or failing to meet such criteria as a whole shows the level of financial stability or instability of the entity, respectively. On such basis the level of risk of insolvency or bankruptcy of the entity is analyzed and assessed. In this report the author tries to formulate an integrated approach for analysis of the entity’s financial position based on the logical unity between theory and practice.

The object of this publication covers the financial position of the entity as an economic category and system. It interprets specific methodological and methodical issues with regard to the analysis of the financial position of a transport company.

JEL: M49

Ключови думи

Methodology, analysis, factors, методика, анализ, фактори, транспортна свързаност, финансово състояние, transport connectivity, financial condition
Свалете RP_vol3_2021_No10_R Ivanova_Rcd.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957