Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Пътната безопасност при уязвимите участници – състояние и насоки за нейното подобряване
Научни трудове на УНСС - Том 3/2021
година 2021
Брой 3

Пътната безопасност при уязвимите участници – състояние и насоки за нейното подобряване

Резюме

Безопасността по пътищата е основна грижа в много градове, като целта е те да станат по пригодни за живеене. Особено голям е проблемът с уязвимите участници на пътя, а именно пешеходци, велосипедисти и мотористи. Същите са силно непропорционално представени в статистиката за жертвите в градски условия и представляват по-голямата част от смъртните случаи. Именно затова и безопасността и сигурността на тези участници е съществена част от плановете за устойчива градска мобилност. В настоящата статия са представени основните показатели за безопасност на движението и са конкретизирани принципите, които е необходимо да се спазват, за да се постигне устойчива безопасност в градската транспортна система. В края са представени конкретни добри практики и са обобшени препопръки относно възможността за повишаване ефективността на личната безопосност на уязвимите участници.

Abstract

Road safety is primary concern to many cities, seeking to be a better place to live. Safety of vulnerable participants in traffic, specifically pedestrians, cyclists, and bikers is a major issue. These three groups are disproportionately represented in statistics of casualties in urban environment, representing the largest share of fatalities. This mandates road safety and security of these participants in traffic to occupy a significant part of planning for sustainable urban mobility. Within the here presented report are listed the major indicators of road safety and additionally are specified the principles that need to be adhered to in order to make safety an achievable goal within the frame of an urban mobility system.

The final part provides an overview of specific good practices and summarizes recommendations regarding the possibility to increase the personal safety efficiency of the vulnerable participants in traffic.

JEL: R41

Ключови думи

Safety, безопасност, уязвими участници, устойчива мобилност, градска транспортна система, vulnerable participants, sustainable mobility, urban transportation system
Свалете RP_vol3_2021_No09_B Arnaudov_Rcd.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957