Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Икономическа оценка на нивото на безопасност в железопътния транспорт на база възникналите произшествия и инциденти
Научни трудове на УНСС - Том 3/2021
година 2021
Брой 3

Икономическа оценка на нивото на безопасност в железопътния транспорт на база възникналите произшествия и инциденти

Резюме

Представена е методика за икономическа оценка на нивото на безопасност в железопътния транспорт на база възникналите аварийни ситуации. Нивото на безопасност е основен индикатор за нормалната работа на железопътната мрежа. За количествената му и икономическа оценка е нужен подходящ количествен измерител и единична стойност на разходите за единица от него. Такъв измерител е броят произшествия отнесени към обема на извършената влакова работа за година. За определяне на единичната му стойност е направен анализ на разходите свързани с негативните ефекти от аварийните прекъсвания върху експлоатационната дейност в железопътната мрежа и разходите, свързани с отстраняване на последствията от тях. Влиянието на произшествията, които включват още инциденти и нередности, върху експлоатационната дейност и влаковата работа зависят от капацитета и резерва на железопътната мрежа. За определянето им са използвани обобщени, общодостъпни и агрегирани данни. Представен е и вариант, при който предварително са заложени планови прекъсвания на движението в графика за движение на влаковете. Единичната стойност на разходите се определя на базата на следните компоненти: разходи за отстраняване на последиците от настъпило произшествие, допълнителни експлоатационни разходи от закъснения свързани със задържане на влаковете и последващата нормализация на движението и разходи за отмяна на влакове.

Abstract

A methodology for economic assessment of the level of railway safety on the basis of the emerged emergencies has been presented. The level of safety is a basic indicator of the normal operation of the railway network. For quantitative and economic evaluation on the safety requires an appropriate quantitative meter and its corresponding unit cost. The number of accidents attributed to the total amount of trains work performed per year was selected as the main indicator. To determine its unit value, an analysis was made of the costs associated with taking into account the negative effects of emergency interruptions on the operation of the railway network and the costs associated with eliminating the consequences of an emergency. The impact of accidents, which also include incidents and irregularities, on the operation and trains work depends on the capacity and reserve capacity of the railway network. Summarized, publicly available and aggregated data were used to determine them. An option is also presented in which scheduled traffic interruptions are set in advance in the train movement schedule. The unit cost is determined on the basis of the following components: cost of eliminating the consequences of the accident, additional operational costs of delays related to the trains detention and the subsequent normalization of traffic and cost of cancelled trains.

JEL: А10, C00, R41

Ключови думи

emergency situation, Safety, железопътна мрежа, аварийна ситуация, прекъсване на движението на влаковете, безопасност, оперативно управление, нормализация на движението, railway network, interruption of trains movements, operational management, normalization of movement
Свалете RP_vol3_2021_No08_T Razmov_Rcd.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957