Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Търсене на товарни превози – фактори и подходи за изследване
Научни трудове на УНСС - Том 3/2021
година 2021
Брой 3

Търсене на товарни превози – фактори и подходи за изследване

Резюме

На национално ниво липсва задълбочено и обхватно проучване на търсенето на товарните превози и на факторите, които оказват влияние върху него. Именно това е и основната цел на представената статия – да се дискутира тази празнина в научните изследвания по темата и да се дефинират и анализират различните фактори, въздействащи върху търсенето на товарните превози чрез идентифицирането на система от детерминанти на търсенето, която може да бъде анализирана регулярно и която позволява прогнозирането на промените в обемите на товарните превози през определени периоди от време.

Използваните методи за изследване включват елементи на литературен обзор, ретроспективен анализ, сравнителен и съдържателен анализ и обобщени идеи за систематизиране на основните фактори, които оказват влияние върху търсенето на товарни превози. Резултатите от изследването са обобщения и анализи, които осигуряват основа за емпирични изследвания, анализи и прогнозиране на търсенето на товарни превози в страната.

Abstract

At the national level, there is no thorough and comprehensive study of freight demand and the factors that influencing it. This is actually the main objective of the study – to fill this gap in research on the subject and to define and analyse the various factors influencing freight demand by identifying a system of demand determinants that can be analysed regularly and which allows forecasting changes in freight volumes over certain periods of time.

The research methods used in the research include elements of literature review, retrospective analysis, comparative and meaningful analysis and generalised ideas for systematising the main factors influencing the freight transport dеmand. The results of the survey are summaries and analyses that provide a basis for empirical research, analysis and forcasting of the demand for freight transport in the country.

JEL: R41  

Ключови думи

товарни превози, подходи за изследване на търсенето, детерминанти на търсенето на товарни превози, freight transport, approaches to demand research, determinants of freight demand
Свалете RP_vol3_2021_No07_H Nikolova_Rcd.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957