Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Развитие на човешките ресурси в транспорта в контекста на съвременните социално-икономически и технологични промени – предизвикателства пред системата за образование и обучение
Научни трудове на УНСС - Том 3/2021
година 2021
Брой 3

Развитие на човешките ресурси в транспорта в контекста на съвременните социално-икономически и технологични промени – предизвикателства пред системата за образование и обучение

Резюме

Компетенциите на заетите  в транспортния сектор са значим фактор за нарастване на ефективността на железопътния, автомобилния, въздушния и водния транспорт. Успешното развитие на човешките ресурси в сектора изисква доставчиците на образование и обучение в областта на транспорта да познават задълбочено настъпващите промени в работните процеси. В контекста на съвременната динамика на технологиите, бизнес-сценариите и предлаганите услуги в транспортния сектор в статията се систематизират основни предизвикателства пред системата за образование и обучение в областта на транспорта с акцент върху ролята на висшите училища като доставчик на формално образование (бакалавърски, магистърски и докторски програми) и неформални обучения (вкл. неформални обучителни курсове).

Abstract

The competencies of employees in the transport sector are a significant factor in increasing the efficiency of rail, road, air and water transport. The successful development of human resources in the sector requires providers of education and training in the field of transport to be thoroughly aware of the changes in work processes. In the context of the modern dynamics of technologies, business scenarios and services offered in the transport sector, the article systematizes the main challenges for the education and training system in the field of transport with emphasis on the role of higher education as a provider of formal education (bachelor's, master's anddoctoral programs) and non-formal training

JEL: I25, M12

Ключови думи

развитие на човешките ресурси, образование и обучение, human resources development, education and training
Свалете RP_vol3_2021_No06_M Atanasova_Rcd.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957