Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Възходът на дигиталните платформи – ефекти върху конкуренцията
Научни трудове на УНСС - Том 3/2021
година 2021
Брой 3

Възходът на дигиталните платформи – ефекти върху конкуренцията

Резюме

Изследването е теоретичен анализ, концентриран върху многостранните пазари (платформи) като специфична форма на конкуренцията в дигитален контекст. Описваме детерминантите на възхода на платформите и техния ефект върху конкуренцията. Усилени от дигитализацията, мрежовите ефекти, икономиите от мащаба, високите невъзстановими разходи и разходи за превключване водят до зависимост (lock-in). Това променя природата на конкуренцията, както и някои ключови характеристики на създаването на стойност на традиционните пазари на стоки и услуги. Целта е да се опишат предизвикателствата, които платформите създават и те да се разгледат от гледна точка на възможните регулаторни решения.

Abstract

The study focuses on multi-sided markets (platforms) as a specific materialization of competition in a digital context. We describe the determinants of the rise of platforms and their effects on competition. Stemming from digitalization, network effects, economies of scale, high sunk costs and high switching costs lead to lock-ins. This changes the nature of competition as well as some key features of value creation in traditional markets of goods and services. These challenges are considered in terms of possible regulatory solutions.

JEL: D40, D47, L11, L12, L15, L40, L51

Ключови думи

market power, digitalization, дигитализация, онлайн платформи, мрежови ефекти, пазарно влияниe, online platforms, network effects
Свалете RP_vol3_2021_No03_V Pirimova_Rcd.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957