Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Доходното неравенство в Европейския съюз и неговата взаимовръзка с икономическия растеж и бедността
Научни трудове на УНСС - Том 3/2021
година 2021
Брой 3

Доходното неравенство в Европейския съюз и неговата взаимовръзка с икономическия растеж и бедността

Резюме

Целта на студията е да изследва две сериозни предизвикателства пред Европейския съюз – бедността и социалното изключване, от една страна, и неравенството в доходите, от друга. Задачите включват: 1) анализ на показателите за доходно неравенство на равнище ЕС и като вариации между държавите членки; 2) емипирична проверка на две хипотези чрез анализ на регресионна зависимост между икономическия растеж, бедността и неравенството в ЕС в периода 2010 – 2019 г. 3) анализ на основни фактори за доходно неравенство в ЕС. Тезата е, че доходното неравенство в ЕС е сериозен социален и икономически проблем, който се влияе положително от икономическия растеж и преразпределението. Хипотезите, които се проверяват чрез иконометричния анализ, са: а) Положителният икономически растеж в ЕС води до намаляване на бедността и б) Положителният икономически растеж в ЕС води до намаляване на неравенството (в периода 2010 – 2019 г.). Методологията включва: сравнителен анализ, регресионен анализ, индукция и дедукция, метода на Бургиньон „Триъгълник растеж-неравенство-бедност“ (Bourguignon, 2004). Направени са препоръки. Получените резултати показват, че: 1) съществуват значителни вариации в социалните индикатори бедност и неравенство в държавите членки на ЕС; 2) съществува пряка връзка между икономическия растеж и намаляването на бедността и доходното неравенство в ЕС; 3) съществуват разнообразни фактори за доходното неравенство в ЕС.

Abstract

The aim of the study is to examine two serious challenges facing the European Union – poverty and social exclusion, on the one hand, and income inequality, on the other. Tasks include: 1) analysis of income inequality indicators at EU level and as variations between Member States; 2) empirical testing of two hypotheses by analyzing the regression relationship between economic growth, poverty and inequality in the EU in the period 2010 – 2019; 3) analysis of key factors for income inequality in the EU. The thesis is that income inequality in the EU is a serious social and economic problem, which is positively affected by economic growth and redistribution. The hypotheses that are tested through the econometric analysis are: a) Positive economic growth in the EU leads to poverty reduction and b) Positive economic growth in the EU leads to reduction of inequality (in the period 2010 – 2019). The methodology includes: comparative analysis, regression analysis, induction and deduction, the Bourguignon method „Growth-inequality-poverty triangle“ (Bourguignon, 2004). Recommendations have been made. The obtained results show that: 1) there are significant variations in the social indicators of poverty and inequality in the EU member states; 2) There is a direct link between economic growth and poverty reduction and income inequality in the EU; 3) There are various factors for income inequality in the EU.

JEL: I31, I32, I38, J58, F22, F66

Ключови думи

Европейски съюз, economic growth, икономически растеж, доходно неравенство, бедност, poverty, income inequality, социално изключване, social exclusion, Euro-pean Union
Свалете RP_vol3_2021_No02_M Moraliyska_Rcd.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957