Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Продажбите на дребно в условията на Covid-19
Научни трудове на УНСС - Том 2/2021
година 2021
Брой 2

Продажбите на дребно в условията на Covid-19

Резюме

Пандемията, свързана с Covid-19 засегна всички сектори. Епидемиологичната ситуация в страната и в ЕС, както и мерките за ограничение разпространението на вируса доведоха до рязко свиване обема дейност в търговията на дребно. Внезапната поява на Covid-19 доведе до промени в начина на живот и в поведението на потребителите при покупка на стоки в условията на пандемия. Търговците на дребно, изправени пред несигурността на бъдещето е необходимо да предприемат действия за адаптиране към тези промени. Целта на изследването е да се оцени въздействието на Covid-19 върху търговията на дребно и потребителското поведение. Измерител на обема дейност в търговията на дребно със стоки са нетните приходи от продажби. На база публикувани от НСИ и Eurostat данни за индексите на продажбите на дребно по съпоставими цени, сезонно и календарно изгладени са оценени темповете на изменение на нетните приходи от продажби в търговията на дребно и по групи стоки. Изследваният период е месец януари – юли 2020 г. Негативното въздействие на Covid-19 върху търговията на дребно е оценено чрез сравнение на темповете на изменение на  нетните приходи от продажби в България и ЕС. От друга страна, изменението на  нетните приходи от продажби на дребно е индикатор за промените в поведението на крайните потребители. Резултатите от изследването показват отслабване силата на негативното въздействие на пандемията върху търговията на дребно, като по-силно това е изразено за ЕС, отколкото за България.

Abstract

The Covid-19 pandemic has affected all economic sectors. The outbreak of the pandemic and the measures for preventing the spread of the virus have led to changes consumers lifestyle, their shopping habits and to reduce retail sales. Faced with uncertainty about the future retailers need to adapt their activities to these changes. The purpose of the research is to assess the impact of Covid-19 to  retail sales and consumers’ behavior changes during the period from January 2020 until June 2020. The negative impact of Covid-19 is assessed by comparing the pace of decline in retail sales in Bulgaria and EU. The research is using data published by NSI and Eurostat about the index of the volume of retail sales which measures changes of the net sales, adjusted for price changes (deflated), i.e. the change of the total amount of goods sold, based on data adjusted for calendar and seasonal effects. On the other hand the retail sales changes are indicating the changing consumer behavior. The results of the research are showing that the EU is reducing the effects of the negative impact of Covid-19 on the net retail sales faster than Bulgaria. 

JEL: L81; D12; M21

Ключови думи

COVID-19, търговия на дребно, retail trade, нетни приходи от продажби на стоки, потребителско поведение, retail sales, consumer‘s behavior
Свалете RP_vol2_2021_No18_S Terezova.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957