Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Основни тенденции в развитието на човешките ресурси в търговията
Научни трудове на УНСС - Том 2/2021
година 2021
Брой 2

Основни тенденции в развитието на човешките ресурси в търговията

Резюме

Обект на изследването са търговските предприятия. Предмет на анализа са човешките ресурси в търговията. Изследвани са показателите – брой заети лица по степени на образование, производителност на труда, разходи за работна заплата, разходи за персонала, структура на разходите за труд на работодателите за наетите лица, разходи за научноизследователска и развойна дейност, разходи за квалификация на персонала, движението на работната сила в търговията. Целта на изследването е да се разкрият тенденциите в развитието на човешките ресурси в търговията и да се очертаят силните и слабите им страни. Времевият период на изследването е от 2008 г. до 2018 г.

Abstract

The object of the study are commercial enterprises. The subject of the analysis is the human resources in trade. The indicators analyzed are: number of employees by levels of education, labor productivity, labor costs, staff costs, structure of labor costs of employers for employees, the costs of research and development in trade, the costs of qualification of personnel, the movement of labor in trade. The aim of the study is to reveal the trends in the development of human resources in trade and to outline their strengths and weaknesses. The time period of the study is from 2008 to 2018.

JEL: J21, J24, M21, O15

Ключови думи

Човешки ресурси, производителност на труда, labor productivity, human resources, trade, търговия
Свалете RP_vol2_2021_No17_N Ignatova.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957