Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Електронният маркетплейс като ключов бизнес модел в търговията
Научни трудове на УНСС - Том 2/2021
година 2021
Брой 2

Електронният маркетплейс като ключов бизнес модел в търговията

Резюме

Дигитализацията през последните десетилетия преобрази търговията. Развиха се нови бизнес модели на базата на взаимна обвързаност и синергия в дейността на множество участници. Такъв бизнес модел е електронният маркетплейс, свързващ потребители с доставчици в единна екосистема. Целта на настоящата статия е да изведе характеристиките на електронния маркетплейс и предимствата на този бизнес модел, стимулиращи неговото развитие. За постигане на целта е приложен контент анализ на академични публикации, използвани са статистически данни, направени са терминологични уточнения. Изследването е ограничено в рамките на маркетплейс платформите за търговия със стоки и услуги, като са изключени платформи на социални медии, операционни системи и платежни такива.

Abstract

Digitalisation has transformed trade over the last two decades. New business models have been developed through interdependence and synergy in the activities of many participants. Such a business model is the electronic marketplace, which connects consumers with suppliers in a united ecosystem. The purpose of this article is to derive the characteristics of the e-marketplace and the advantages of this business model that stimulate its development. To achieve this goal, a content analysis of academic publications was applied, statistical data were used, terminological clarifications were made. The study is limited to marketplace platforms trading in goods and services, excluding social media platforms, operating systems and payment systems.

JEL: M21, M31, О30 

Ключови думи

trade, електронен маркетплейс, бизнес модел, платформа, търговия, e-marketplace, business model, platform
Свалете RP_vol2_2021_No16_V Galabova.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957