Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Релационният капитал – теоретични основи и проявление в търговията на дребно
Научни трудове на УНСС - Том 2/2021
година 2021
Брой 2

Релационният капитал – теоретични основи и проявление в търговията на дребно

Резюме

В условията на икономика на знанието конкурентните предимства се постигат и отстояват предимно чрез стратегическо управление на интелектуалния капитал. Релационният капитал, за разлика от останалите елементи на интелектуалния капитал – човешки и структурен се формира и съществува извън търговската фирма. Целта на настоящата публикация е да изследва теоретичните основи на релационния капитал и неговото проявление в търговията на дребно. Използван е дескриптивен анализ на данни от анкетно проучване, проведено сред мениджъри на различни управленски равнища в някои търговски вериги от Сдружението за модерна търговия. Установена е значимостта на интелектуалните ресурси и в частност на релационните при създаване на ценност за търговските фирми.

Abstract

In an economy of „knowledge“ and information a competitive advantage can be created by the strategic management of intellectual capital. Relational capital in comparison to the other two elements of intellectual capital – human capital and structural capital, is formed and exists externally of the trading enterprise. The aim of the current article is to study the theoretical fundamentals of relational capital and its application in trade at a retail level. Thus a descriptive analysis has been carried out based on the results of a questionnaire conducted among managers of varying departments in retail chain stores, all enterprises registered as members of the Association for Modern Trade. The following work has endeavored to estimate the importance and value creating potential of relational resources as part of intellectual resources in the retail enterprise.

JEL: М210, О34

Ключови думи

интелектуални ресурси, релационен капитал, търговия на дребно, търговски вериги, relational capital, retail trade, intellectual resources
Свалете RP_vol2_2021_No15_I Nikolova.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957