Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Дигитализация и производителност на ритейл сектора в България
Научни трудове на УНСС - Том 2/2021
година 2021
Брой 2

Дигитализация и производителност на ритейл сектора в България

Резюме

Разширяването на дигитализацията променя характера на обмена между пазарните агенти и пряко се отразява върху формите на търговия, включително ритейлинга. Цел на настоящото изследване е да проучи производителността на търговията на дребно в условията на дигитализация на основата на кратък теоретичен анализ и на примера на емпирични данни за ритейл сектора в България за периода 2008 – 2019 г. или между двете икономически кризи. Приложен е дескриптивен анализ. Производителността е представена с показателите: брутна добавена стойност, приходи от продажби и брутен доход на едно заето лице.

Abstract

The widespread penetration of digitalization changes the nature of exchange between market agents and has a direct impact on the forms of trade, including retail. The aim of this study is to examine the productivity of retail trade in the context of digitalization based on a brief theoretical analysis and the example of empirical data from the retail sector in Bulgaria for the period 2008 – 2019 or between the two economic crises. A descriptive analysis was used. Productivity is presented as the ratio of gross value added, volume of sales and gross income per employee.

JEL: L81, M21

Ключови думи

digitalization, ритейлинг, производителност, брутен доход, дигитализация, retailing, productivity, gross margin
Свалете RP_vol2_2021_No14_V Dimitrova.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957