Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Топ инструменти за управление на бизнеса в практиката на търговски мениджъри
Научни трудове на УНСС - Том 2/2021
година 2021
Брой 2

Топ инструменти за управление на бизнеса в практиката на търговски мениджъри

Резюме

Проучвания върху използването на различни управленски инструменти дават ориентири за водещи тенденции в мениджмънта. Очертават се съдържанието и границите на общия инструментариум на мениджърите, а така също на различията между тях. В текста се представя конкретна картина на топ управленски инструменти и резултати от проучване сред български мениджъри. Проучването е осъществено в два разреза: в каква степен изследваните лица познават посочените инструменти; в каква степен желаят да научат повече за тях. Специално внимание е отделено на търговските мениджъри – кои от посочените управленски инструменти познават и кои използват в практиката си; направено e сравнение между търговските мениджъри и мениджърите в производството спрямо цялата изследвана съвкупност.

Abstract

Research on the use of different management tools trace the evolution of leading trends in management. It outlines the content and limitations of the general management tools, as well as differentiating between them. The text introduces a clear-cut model of the top management tools and the results of a study among Bulgarian managers. There are two components to this research: to what extent are the subjects familiar with the tools listed; to what extent do they wish to learn more about them. Special attention is paid to the sales managers – which of the tools they are familiar with and which they use in their practice. A comparison is drawn between the sales managers and the production managers relative to the whole studied aggregate.

JEL: D2, M1

Ключови думи

Business, Management, Бизнес, управленски инструменти, мениджмънт, търговски мениджъри, management tools, sales managers
Свалете RP_vol2_2021_No13_Tz Davidkov, Y Yankulov.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957