Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Интереси и роли на заинтересованите страни за участие в съвременна бартерна система в българска община
Научни трудове на УНСС - Том 2/2021
година 2021
Брой 2

Интереси и роли на заинтересованите страни за участие в съвременна бартерна система в българска община

Резюме

Настоящата студия представя дългогодишно проучване на съвременните бартерни системи, чието развитие преминава през научно-изследователски проект в УНСС. Целта на анализа е да се открои главното в позицията на заинтересованите страни за участие в организацията и дейността на съвременна бартерна система в Българска община. Освен изложение на проблема в многостранното проучване (еволюция в терминологията и картина на проектното поведение на всички заинтересовани страни, групирани според техните специфични роли), са внесени и редица уточнения, като са включени допълнителни аргументи, предназначени да фокусират изследването върху неговия предмет. Обект е концептуалната логика на комплексното съществувание на съвременна бартерна система ведно с нейния основен елемент, който я проявява – „частни небанкови пари“. Предмет са интересите и ролите на потенциалните участници в тази система, приоритетно на равнище българска община. Обосновава се възможността частните небанкови пари да се използват като полезен инструмент не само за смекчаване остротата на системните кризи, които традиционният финансов ред създава регулярно, но и като мярка за противодействие при външни шокове от различно естество, включително мерките за ограничаване на Covid-19, които завинаги измениха стопанската и социалната действителност навсякъде по света.

Abstract

This study presents a long-standing research of contemporary barter exchange systems, the logical continuation of which is a scientific project of UNWE. The purpose of the analysis is the main position of stakeholders for taking part in the organization and operation of a contemporary barter exchange systems in the Bulgarian municipality to be highlighted. In addition to outlining the problem in the multilateral study (evolution in terminology and design of all stakeholders’ behavior, grouped according to their specific roles), a number of clarifications are made, including additional arguments used as a focus on the subject of the research. The object is the conceptual construction of the contemporary barter exchange systems together with its main element, which manifests it – “private non-bankc money”, both as a holistic entity. The subject is the interests and roles of potential participants in this system, primarily at the level of Bulgarian municipality. It has been considered the opinion that private non-bankc money could be applied as an useful tool not only for reducing the severity of systemic crises that the traditional financial order regularly creates, but also as a countermeasure to external shocks of various kinds, including measures to limit Covid-19, which forever changed the economic and social reality all over the world.

JEL: G, G4, D, E40, P4, R12

Ключови думи

Bulgaria, България, заинтересовани страни, stakeholders, съвременна бартерна система, частни небанкови пари, contemporary barter exchange systems, private non-bank money
Свалете RP_vol2_2021_No09_R Toncheva.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957