Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Корелативни зависимости между демократизацията и прираста на БВП в държави от Западните Балкани
Научни трудове на УНСС - Том 2/2021
година 2021
Брой 2

Корелативни зависимости между демократизацията и прираста на БВП в държави от Западните Балкани

Резюме

Настоящото изследване проследява корелативните зависимости между демократизацията и прираста на БВП в държави от Западните Балкани за периода 2009 – 2018 г. За постигането на тази цел се използва рейтинг на демократизация, който се отнася към прирастa на БВП, поредством двустранна корелация на Пиърсън. Тази методология предоставя възможност да се проследи дали (1) съществува статистически значима линейна връзка между две непрекъснати случайни променливи величини – рейтинг на демократизация и прираст на БВП, (2) силата на линейната връзка между тях и (3) нейната посока. В рамките на изследването са взети под внимание държавите Република Албания, Република Сърбия, Република Северна Македония, Черна гора и Федерация Босна и Херцеговина. В резултат на направения анализ е установено, че по отношение на посочените държави, процесите на демократизация не водят до икономически растеж. Изключение от това заключение прави Федерация Босна и Херцеговина, при която прирастът на БВП е следствие на демократизацията, следователно единствено при тази държава демократизацията води до ръст в икономиката.

Abstract

The present study aims at tracing the correlations between democratization and GDP growth in the Western Balkans for the period 2009-2018. To achieve this goal, a democratization index is used, which refers to GDP growth through a Pearson bilateral correlation. This methodology provides an opportunity to track whether (1) there is a statistically significant linear relationship between two continuous random variables – democratization index and GDP growth, (2) the strength of the linear relationship between them and (3) its direction. The study takes into account the countries of the Republic of Albania, the Republic of Serbia, the Republic of Northern Macedonia, Montenegro and the Federation of Bosnia and Herzegovina. As a result of the analysis, it was found that with regard to these countries, the processes of democratization do not lead to economic growth. An exception to this conclusion is the Federation of Bosnia and Herzegovina, where GDP growth is a consequence of democratization and therefore only in this country does democratization lead to economic growth.

JEL: C01, C81, C87, O10, O40, P16

Ключови думи

Western Balkans, democratization, БВП, Западни Балкани, GDP, демократизация, прираст на БВП, корелация на Пиърсън, GDP growth, Pearson correlation
Свалете RP_vol2_2021_No08_G Mancheva.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957