Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Анализ на социалната динамика на малцинствени групи чрез биологични модели на поведение
Научни трудове на УНСС - Том 2/2021
година 2021
Брой 2

Анализ на социалната динамика на малцинствени групи чрез биологични модели на поведение

Резюме

Целта на тази статия е да анализира, дали и по какъв начин социалните групи биха могли да имитират биологичните механизми. Допускането тук е, че и двата типа системи са сложни, т.е. могат да бъдат сложени под един знаменател и аналогиите няма да са механични. Настоящото изследване прилага принципите на взаимодействие, структуриране на количественост и самоизграждане, характерни за еволюционните сложни системи спрямо социалната динамика и структурирането на идентичности в малцинствени групи на Балканите. Статията няма за цел да се разположи в полето на биологията, а по-скоро се стреми да разшири и обогати полето на преход и връзка между биологичното и социалното. Като протопип на биологична система е използвана колонията от мравки. Други подобни системи биха могли да бъдат пчелният кошер, роякът птици и др. Включените малцинствени групи са славяните мюсюлмани в Босна и Херцеговина, торбешите и арумъните в Македония, помаците в България и Гърция, истрорумъните и ускоците в Хърватия. За постигане на целта на анализа, първо са разгледани начините, по които може да бъде структурирана количественост като основа на допускането за съпоставимост между биологичното и социалното взаимодействие. Второ, разгледани са механизмите за взаимодействие на система от типа на колонията мравки. Трето, тези механизми и характеристики са съпоставени с динамиката и особеностите на малцинсвените групи на Балканите. Накрая, са очертани силните страни и ограниченията на подобен анализ, както и оценката за приложимостта на биологични модели на поведение към социални взаимодействия.

Abstract

The purpose of this article is to analyze whether and how social institutions could imitate biological mechanisms. The assumption is that both types of systems are complicated and can be put under a single denominator, which states that the analogies are not mechanical. This research applies the principles of interaction, structuring of quantities and self-establishment, typical for evolutionary complex systems, to the social dynamics and the construction of identity in minority groups in the Balkans. The article is not intended to be framed only in the field of biology alone, but rather seeks to expand and enrich the transitional field of connections between the biological and the social. The ant colony was used as a prototype of a biological system. The minority groups included in the research are Slavic in ethnicity and Muslims as religious denomination from several Balkan countries. In order to achieve the purpose of the analysis, first, the ways to structure quantities are considered, as the basis of the assumption for comparability between biological and social interaction. Second, the mechanisms for the interaction of an ant colony type of system are discussed. Third, these mechanisms and characteristics are compared to the dynamics and characteristics of the minority groups in the Balkans. Finally, the strengths and limitations of such analysis are outlined as well as an assessment of the applicability of the biological models to social interactions is made.

JEL: J15, Z12, Z13

Ключови думи

language, икономика на малцинствата, религиозна, езикова, социална и икономическа стратификация, еconomics of minorities, religion, social and economic stratification
Свалете RP_vol2_2021_No07_E Vasileva.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957