Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Международните конфликти и използването на „хибридни подходи“ в началото на XXI век
Научни трудове на УНСС - Том 2/2021
година 2021
Брой 2

Международните конфликти и използването на „хибридни подходи“ в началото на XXI век

Резюме

През последното десетилетие концепциите за постигане на превъзходство при международните конфликтите включват все по-интензивно използване на методи и инструменти, описвани като „хибридни“ дейности. Акцент при тези подходи е стремежа за оказване на ефективно въздействие и влияние чрез увеличаване на неопределеността и блокиране на ответни реакции, включително парализиране на процеса на вземане на решения в субект, цел на атака. Значима роля за направляването и осъществяването на „хибридни“ действия имат службите за разузнаване и сигурност.

Abstract

Over the last decade, the concepts for domination in international conflicts increasingly involve the use of methods and instruments described as “hybrid“ actions. Mainly, these approaches attempt to exercise effective impacts and influences by boosting uncertainties and blocking counter actions, including by paralyzing the target’s decision-making process. Furthermore, substantial is the role of intelligence and security services in guiding and implementing such “hybrid“ activities.

JEL: F5

Ключови думи

Сигурност, security, conflict, intelligence, конфликти, разузнаване, хибриден подход, hybrid approach
Свалете RP_vol2_2021_No06_S Stoyanov.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957