Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Олигархични политики в България и тяхното публично легитимиране
Научни трудове на УНСС - Том 2/2021
година 2021
Брой 2

Олигархични политики в България и тяхното публично легитимиране

Резюме

Съдържанието на статията се отнася до периода на „преход към пазарна икономика и либерална демокрация“ в България след 1989 г. и разгръщащата се олигархизация на политиката при неолиберален капитализъм. Проблемът, заложен в заглавието, се изяснява чрез приложение на критическия метод, изведен от критически социални теории (А. Грамши, К. Крауч, Д. Харви и др.). На базата на работни определения за олигархична власт и олигархична политика/политики са очертани три начина за публично легитимиране на олигархични политики в България: а) пренасочване на общественото внимание от интереси към ценности; б) постигане на неолиберален консенсус в държавата, партиите и гражданското общество; в) олигархично завладяване на медиите чрез неолиберална пропаганда.

Abstract

The content of the article refers to the period of “transition to a market economy and liberal democracy” in Bulgaria after 1989 and the unfolding oligarchization of politics under neoliberal capitalism. The problem posed in the title is clarified by applying the critical method derived from critical social theories (A. Gramsci, C. Crouch, D. Harvey, etc.). Based on working definitions of oligarchic power and oligarchic politics/policies, three ways for public legitimization of oligarchic policies in Bulgaria are outlined: a) redirection of public attention from interests to values; b) reaching a neoliberal consensus in the state, parties and civil society; c) oligarchic capture of the media through neoliberal propaganda.

JEL: A13, D63, D72, E71, P16

Ключови думи

български преход, неолиберализъм, neoliberalism, олигархична политика/политики, Bulgarian transition, politics of oligarchy, oligarchic policies
Свалете RP_vol2_2021_No05_I Tsakova.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957