Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Кризисни аспекти на българската демокрация: гражданско участие и политическо представителство
Научни трудове на УНСС - Том 2/2021
година 2021
Брой 2

Кризисни аспекти на българската демокрация: гражданско участие и политическо представителство

Резюме

Статията разкрива състоянието и засилващото се недоверие към демокрацията в България. Анализират се кризисните процеси в гражданското участие, партиите и политическото представителство. Идентифицира се тяхната причинно-следствена връзка и негативно отражение върху демократичния процес у нас. Предлагат се възможни насоки за смегчаване на демократичната криза и нейните прояви. В методологическо отношение статията е разработена чрез политологичен анализ, който съчетава теоретични обобщения и емпирични данни и оценки на изследваните проблеми.

Abstract

The paper reveals the state and growing distrust towards democracy in Bulgaria. The crisis processes in civic participation, parties and political representation are analysed. Their cause and effect relationship and their negative impact on the democratic process in Bulgaria are identified. Possible approaches are proposed to alleviate the democratic crisis and its manifestations. In methodological aspect, the paper adheres to the political analysis that combines theoretical conclusions and empirical data and assessments of the researched problems.

JEL: А10, F60

Ключови думи

партии, криза на демокрацията, гражданско участие, политическо представителство, crisis of democracy, civic participation, parties, political representation
Свалете RP_vol2_2021_No04_S Asenov.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957