Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Политически интереси и политически ценности: методологически аспекти
Научни трудове на УНСС - Том 2/2021
година 2021
Брой 2

Политически интереси и политически ценности: методологически аспекти

Резюме

В статията се разглеждат някои методологически въпроси при изследване на интересите и ценностите във философската и политологична литература. Прави се преглед на разбиранията за същността и особеностите на интересите и ценностите. Търси се отговор на въпроса за актуалното им разбиране. Специален акцент се поставя на проблема за спецификите на политическите интереси и ценности и тяхната роля в политическия процес.

Abstract

The article discusses some methodological issues in the study of interests and values ??in the philosophical and political science literature. An overview of the understanding of the nature and peculiarities of interests and values ??is made. An answer is sought to the question of their current understanding. Special emphasis is placed on the problem of the specifics of political interests and values ??and their role in the political process.

JEL: F5, H5

Ключови думи

интерес, interest, value, ценност, политически интереси, политически ценностни, political interests, political values
Свалете RP_vol2_2021_No03_B Blagoeva.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957