Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Идеологизирана политика – подмяна и преструктуриране на общественото съзнание: от национално към наднационално
Научни трудове на УНСС - Том 2/2021
година 2021
Брой 2

Идеологизирана политика – подмяна и преструктуриране на общественото съзнание: от национално към наднационално

Резюме

Политическата дейност на масово равнище най-често се възприема и представя като вербална комуникация. Най-голямо място в публичния и официален дискурс заемат идеологизираните понятия за „национални (и съюзни) интереси“, „ценности (общочовешки, демократични, европейски, евро-атлантически)“ и „легитимност“. Трето десетилетие общественото, груповото и индивидуалното съзнание са обект на постоянно координирано, институционализирано въздействие под мотото за „цивилизационен избор“ с цел промяна на националната идентичност (от българска в европейска,„европейски граждани“), подмяна на традиционните ценности с „европейски“ (всъщност нео-либерални). И фактически – подмяната на националните интереси с други, отчасти или изцяло не-наши. Движението на изложението от интереси през ценности към легитимност е нарастване на субективното за сметка на обективното.

Abstract

The political activity at grass-roots level most often is perceived as verbal communications. Predominant part in the public and official discourse is due to ideology-burdened terms for „national (and alliance) interests”, „values (universal, democratic, European, euro-atlantic)” and „legitimacy”. For a third decade societal, group and individual consciousness is subjected to constant coordinated, institutionalized impact under the motto of „civilisational choice” aiming at a change of national identity (from Bulgarian into European, „European citizens”), substitution of traditional values for „European” (essentially neo-liberal). In fact a substitution of national interests with others, partially or entirely alien ones. The flow of the narrative interests-values-legitimacy marks the enlargement of subjective on behalf of the onjective.

JEL: F50, F52, F59, F56, K10

Ключови думи

values, politics, ценности, ideology, политика, идеология, legitimacy, национални интереси, легитимност, national interests
Свалете RP_vol2_2021_No02_G Genov.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957