Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Паназиатизмът – зараждане и идейно развитие в края на XIX – началото на XX век
Научни трудове на УНСС - Том 2/2021
година 2021
Брой 2

Паназиатизмът – зараждане и идейно развитие в края на XIX – началото на XX век

Резюме

С оглед на динамичното развитие на Азия в края на XIX – началото на XX в. в контекста на разгръщането на империализма, темата за възникването и идейната еволюция на паназиатските концепции привлича специално внимание на изследователско ниво. Настоящото проучване разглежда ключовите измерения на процеса на зараждане на паназиатизма през този период. Анализират се основополагащите фактори за неговата поява в Япония, както и направленията за проява на „преливащия ефект“ към други държави, които възприемат тези идеи, но и формират свои собствени направления в неговото развитие. Представянето на основните вектори от развитието на паназиатизма е ориентирано към извеждането в сравнителна перспектива на неговото влияние в региона.

Abstract

In view of the dynamic development of Asia in the late 19th and early 20th centuries in the context of expanding imperialism, the subject of genesis and ideological evolution of Pan-Asian concepts provokes special attention at research level. The paper explores the principal dimensions of the unfolding process of Pan-Asianism during this period. The author discusses the fundamental factors for its emergence in Japan and the directions for the manifestation of the „spillover effects” on other countries, which adopt these ideas, but also form their own directions in its development. The analysis showcases the main vectors of the expansion of Pan-Asianism, by applying a comparative perspective for its influence in the region.

JEL: F54, N45, N95

Ключови думи

Китай, China, паназиатизъм, Япония, Чосон, Индия, Pan-Asianism, Japan, Joseon, India, Vietnam
Свалете RP_vol2_2021_No01_Е Yoneva.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957