Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Доходното неравенството в бързо развиващите се икономики
Научни трудове на УНСС - Том 1/2021
година 2021
Брой 1

Доходното неравенството в бързо развиващите се икономики

Резюме

Влиянието на ускорения растеж върху неравенството не е достатъчно проучено в литературата. Целта на статията е разкриване на връзката между ускореното икономическо развитие и доходното неравенство. Разглежда се периодът 1870 – 2016 г. и чрез сравнителен анализ се открояват страните с най-висок темп на растеж на БВП на човек. Изследва се еволюцията на неравенството в тези страни и се доказва, че е възможно да се постигне ускорен икономически растеж и догонване, без увеличаване на неравенството в доходите и дори при неговото намаляване.

Abstract

The impact of accelerated growth on inequality has not been sufficiently studied in the literature. The purpose of the article is to investigate the link between accelerated economic development and income inequality. The period 1870-2016 is considered, and the countries with the highest rate of GDP growth per capita are highlighted using a comparative analysis. The evolution of inequality over this period is examined and it is proved that it is possible to achieve accelerated economic growth and catching-up without increasing income inequality and even reducing it.  

JEL: O110, O150

Ключови думи

доходно неравенство, income inequality, коефициент на Джини, темп на растеж, реален БВП на човек, бързо развиващи се икономики, Gini coefficient, growth rate, real GDP per capita, fast growing economies
Свалете RP_vol1_2021_No17_H Mavrov.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957