Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Висше образование в България – инструмент за ограничаване на „изтичането на мозъци“ от страната
Научни трудове на УНСС - Том 1/2021
година 2021
Брой 1

Висше образование в България – инструмент за ограничаване на „изтичането на мозъци“ от страната

Резюме

Настоящата публикация разглежда съществуващи пропуски и недостатъци в система на висшето образование в България, които допринасят за „изтичането на мозъци“. Статията анализира публично достъпни документи, данни и други информационни източници и предлага мерки, насочени към привличане на бъдещи студенти от България и чужбина чрез подобряване на качеството на висшето образование. Застъпва се твърдението, че в университетските учебни програми следва да отразяват не само интересите на бизнеса, но и националния и международен контекст и нуждите на обществото.

Abstract

This publication examines existing gaps and shortcomings in the higher education system in Bulgaria that contribute to the "brain drain". The article analyzes publicly available documents, data and other primary and secondary sources. It suggests measures to improve the quality of the higher education system with the aim of attracting prospect students, both national and international, which could serve as a brain-drain deterrent. The paper argues that university curricula should reflect not only the interests of business, but the national and international context and the needs of society as well.

JEL: I23, I25

Ключови думи

Етика, висше образование, ethics, изтичане на мозъци, емиграция, интегритет, brain drain, high education, emigration, integrity
Свалете RP_vol1_2021_No16_A Dimitrov.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957