Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Устойчивост на завръщането и реинтеграция на завръщащите се в България: индекс на ре-емиграцията
Научни трудове на УНСС - Том 1/2021
година 2021
Брой 1

Устойчивост на завръщането и реинтеграция на завръщащите се в България: индекс на ре-емиграцията

Резюме

Миграционните процеси провокират все по-засилено научно и политическо внимание, като през последните години се засилва фокуса върху завръщането и реинтеграцията на завръщащите се в родината им. Студията се фокусира върху връзката между устойчивост на завръщането на мигрантите в България и реинтеграцията им. Основната хипотеза е, че проблемната реинтеграция след завръщането, може да намали устойчивостта на завръщането и да подтикне завърналите се към ре-емиграция. На основата на дискусия върху различните разбирания за завръщането, устойчивостта му и реинтеграцията на завръщащите се, е изграден модел за анализ на връзката между устойчивостта на завръщането и реинтеграцията на завръщащите се „у дома“. Централен в рамките на модела е разработеният „индекс на реинтеграцията“, който свързва интеграцията след завръщането със степента на подготвеност за ре-емиграция. Макар че, в основата на индекса са икономически фактори, взети са под внимание и други социални и субективни фактори, свързани с устойчивостта на завръщането. Моделът и индексът се използват за анализ на емпирични данни от национално представително проучване сред завръщащите се мигранти в България, като при около 70% от завръщащите се или почти липсват мотиви за оставане в България (12,4%) или са с висока вероятност за ре-емиграция (56,3%). Резултатите разкриват целеви групи и фактори, по отношение на които могат да се разработват и таргетират политики за устойчиво завръщане.

Abstract

Migration processes have been increasingly attracting scientific and political attention, and in recent years the focus on the return and reintegration of returnees has intensified. The study focuses on the relationship between the sustainability of migrants’ return to Bulgaria and the reintegration of returnees. The main hypothesis is that problematic post-return reintegration may hamper the sustainability of return and encourage returnees to re-emigrate. Based on a discussion of the different understandings of return, its sustainability and the reintegration of returnees, a model for analyzing the relationship between the sustainability of return and the reintegration of returnees „at home“ is built. Central to the model is the constructed „reintegration index“, which links post-return integration with the degree of readiness for re-emigration. Although the index is based on economic factors, other social and subjective factors related to the sustainability of returns have been taken into account too. The model and the index are used for analysis of empirical data from a nationally representative survey among returning migrants in Bulgaria. The analysis reveals that about 70% of returnees either have almost no reason to stay in Bulgaria (12.4%) or have a high probability of re-migration (56.3%). The results reveal target groups and factors against which sustainable return policies can be developed and targeted.

JEL: C2, C43, Q15, R23, F22, J61

Ключови думи

миграции, завръщащи се мигранти, завръщане (в България), реинтеграция, устойчивост на завръщането, индекс на ре-емиграцията, (return) migration, returnees‘ reintegration, sustainability of return, return migrants to Bulgaria, index of remigration
Свалете RP_vol1_2021_No15_M Misheva, A Getova, M Bakalova.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957