Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Влияние на паричните преводи от емигрантите на изпращащите страни: на примера на България
Научни трудове на УНСС - Том 1/2021
година 2021
Брой 1

Влияние на паричните преводи от емигрантите на изпращащите страни: на примера на България

Резюме

В доклада се дискутират въпроси, свързани с възнагражденията на наетите в чужбина и паричните преводи от българските емигранти. Въз основа на информация от международни институции и Българска народна банка се представят данни за относителния дял на тези две променливи в БВП. Като се използва информация от емпирично социологическо изследване, реализирано през 2017 г. по проект: „Завръщащите се мигранти: сегментация и стратификация на икономическата мобилност“  се очертава профила на хората, които подкрепят близките си, останали в страната. Потърсен е отговор на въпроса какво определя трансферно поведение на завърналите се мигранти по време на техния престой зад граница.

Abstract

The present report reviews issues, related to the compensation of employees and the remittances of Bulgarian emigrants. Data based on information from international institutions and from the Bulgarian National Bank, regarding the relative shares of these two variables in GDP, is provided. On the basis of information from an empirical sociological study, carried out in 2017 within the project: “Return Migrants: Segmentation and Stratification of Economic Mobility” the profile of individuals supporting their relatives, who remained in the country, is outlined. An answer is sought to the question of what drives the remittance behaviour of the return migrants during their stay abroad.

JEL: F22; F24; O15

Ключови думи

завръщащи се мигранти, компенсация на наетите, парични преводи на работниците, влияние на паричните преводи, цели на използване на паричните преводи, return migrants, compensation of employees, workers’ remittances, remittance behaviour, for-purpose of remittances
Свалете RP_vol1_2021_No14_V Minchev.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957