Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Завръщащите се български мигранти: статусни неравенства и социално-икономическа мобилност
Научни трудове на УНСС - Том 1/2021
година 2021
Брой 1

Завръщащите се български мигранти: статусни неравенства и социално-икономическа мобилност

Резюме

В статията се тематизират социалните неравенства и мобилност на завръщащите се български мигранти. Анализира се техния социално-икономически статус и промените в него в хода на извършваните миграционни движения. Основен акцент е поставен върху икономическите (доходи, заетост, имущество), образователните и квалификационните неравенства на завръщащите се мигрантите. Проследява се вертикалната (възходяща и низходяща) икономическа и социална мобилност на ремигрантите през целия миграционен цикъл и отделните му фази. Чрез самооценки на финансовото и социалното положение на завръщащите се мигранти се представят комплексните стратификационни ефекти от извършената миграция.

Abstract

The article explores the social inequalities and mobility of the returning Bulgarian migrants. Their socio-economic status and its transformations in the course of the migration movements are analyzed. The main focus is on economic (income, employment, property), educational and qualification inequalities between returning migrants. The vertical (ascending and descending) economic and social mobility of the remigrants throughout the migration cycle and its individual phases is also traced. Through self-assessments of the financial and social situation of the returning migrants, the complex stratification effects of the migration are presented.

JEL: A14, F22, J61

Ключови думи

Мобилност, Mobility, диференциация, неравенства, social stratification, inequalities, социална стратификация, ремигранти, differentiation, remigrants
Свалете RP_vol1_2021_No13_A Nonchev, M Hristova.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957