Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Постигане целите на външната миграция: емпиричен анализ чрез модел на логистична регресия
Научни трудове на УНСС - Том 1/2021
година 2021
Брой 1

Постигане целите на външната миграция: емпиричен анализ чрез модел на логистична регресия

Резюме

Статията представя избрани резултати от анализа на данни от анкетно проучване сред български мигранти, проведено през 2017 г. след тяхното завръщане в България – временно или постоянно. Въз основа на отговорите на въпрос, осигуряващ самооценка на постигането на целите на осъществената външна миграция, е изследвано емпирично възможното взаимодействие между тази оценка и социално-икономическия профил на анкетираните мигранти. За тази цел е използван модел на бинарна логистична регресия с включени променливи за отразяване на демографски, социални и икономически характеристики, както и на такива за миграционния опит на респондента. Изведени са основните резултати относно детерминантите на възприетото постигане на миграционните цели от завърналите се мигранти.

Abstract

The paper presents selected results from the analysis of primary data generated by a questionnaire survey among Bulgarian migrants conducted in 2017 after their return – temporary or permanent – to the home country. On the basis of the respondents’ statement that evaluates the achievement of their migration aims, possible interaction is explored between this achievement and the socio-economic profile of the interviewed migrants. For this purpose a binary logistic regression model has been estimated involving demographic, social, economic, and migration experience independent variables. The major results are discussed regarding the determinants of perceived achievement of migration goals by return migrants.

JEL: F22, O15

Ключови думи

Bulgaria, България, return migration, завръщащи се мигранти, миграционни цели, migration aims
Свалете RP_vol1_2021_No12_V Boshnakov.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957