Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Да си тръгнеш или да останеш: плановете на българите във Великобритания след Брекзит
Научни трудове на УНСС - Том 1/2021
година 2021
Брой 1

Да си тръгнеш или да останеш: плановете на българите във Великобритания след Брекзит

Резюме

Излизането на Великобритания от Европейския съюз засяга плановете на българските имигранти там. Те са значителен брой, който непрекъснато нараства в последните петнадесет години и дори противно на очакванията, след Европейския референдум през юни 2016. На базата на проведено през периода март – април 2019 г. емпирично изследване от авторите сред 361 българи, които живеят във Великобритания, в настоящата статия са разкрити нагласите и очакванията на респондентите за промени в техния живот в резултат на  BREXIT. Обхванати са българи на различна възраст, с различни социално-демографски характеристики и различен статус на пазара на труда. Специален акцент е поставен върху плановете на българите за промяна на местоживеенето им – връщане в България или преместване в друга държава. Анализът разкрива, че фактори като възраст, образование, продължителност на пребиването във Великобритания и степента на интеграция на пазара на труда влияят върху решението на нашите сънародници да си тръгнат или да останат във Великобритания.

Abstract

Britain's exit from the European Union affects the plans of Bulgarian immigrants there. They are a significant number that has been growing steadily over the last 15 years and even contrary to expectations since the European referendum in June 20016. Based on an online survey of 361 Bulgarians living in the country, conducted in the period March-April 2019, this article reveals the attitudes and expectations of the respondents about changes in their lives as a result of BREXIT. Bulgarians of different ages, with different socio-demographic characteristics and different status on the labor market are covered. Special emphasis is placed on the plans of the Bulgarians to change their place of residence – return to Bulgaria or move to another country. The analysis reveals that factors such as age, education, length of stay in the UK and the degree of integration into the labor market influence the decision of our compatriots to leave or stay in the UK.

JEL: J61, Q15

Ключови думи

Великобритания, empirical research, Brexit, български имигранти, емпирично изследване, интеграция на пазара на труда, връщащи се мигранти. UK, Bulgarian immigrants, labour market integration, returning migrants
Свалете RP_vol1_2021_No11_E Markova, E Tosheva.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957