Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Текущи миграции на българите от Албания към България като модел за миграционно поведение на историческите български общности на Балканите
Научни трудове на УНСС - Том 1/2021
година 2021
Брой 1

Текущи миграции на българите от Албания към България като модел за миграционно поведение на историческите български общности на Балканите

Резюме

В статията е направен преглед на миналото и сегашно състояние на българската общност в Албания. Разгледани са съществуващите взаимодействия между българите в Албания и българската държава. Въз основа на това, а също така и на базата на съществувалия в миналото устойчив модел на гурбетчийството, се предлага като оптимален миграционен модел циркулиращата временна или сезонна трудова миграция.

Abstract

The article reviews the past and current state of the Bulgarian community in Albania. The existing interactions between the Bulgarians in Albania and the Bulgarian state are considered. Based on this, and also on the basis of the existing in the past sustainable model of gurbet (seasonal labour migration for profit or livelihood), the circulating temporary or seasonal labour migration is proposed as an optimal migration model.

JEL: R23

Ключови думи

labour market, пазар на труда, Българи в Албания, историческа българска общност, циркулираща миграция, Bulgarians in Albania, historical Bulgarian community, circulating migration
Свалете RP_vol1_2021_No10_S Tashev.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957