Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Фактори за устойчиво завръщане на висококвалифицирани българи: мотивации и професионални траектории
Научни трудове на УНСС - Том 1/2021
година 2021
Брой 1

Фактори за устойчиво завръщане на висококвалифицирани българи: мотивации и професионални траектории

Резюме

Висококвалифицираната миграция е желаната миграция по целия свят в началото на 21 век. Привличането обратно и задържането на висококвалифицираните кадри се превръща в политика на много страни със скорошна емигрантска история. Студията изследва мотивационните фактори и професионалните траектории на млади висококвалифицирани българи, завърнали се в България около 2010 г., като сравнява и анализира отговорите на респондентите, дадени от една до три години след завръщането им в България с нагласите им десет години по-късно. Изследването използва методология на качествено дълбочинно проучване на базата на полу-структурирани интервюта и стойността му се базира на времевата рамка, сравнимостта на ситуацията на респондентите в период от десет години (т. нар. longitudinal study). Студията се фокусира върху: устойчивостта на завръщането: дали висококвалифицираните завърнали се са все още в България; професионална реализация: как са се развили техните професионални траектории във времето; други фактори за устойчиво завръщане: какво ги задържали в България освен професионалната реализация  и гражданска активност: до каква степен върналите се участват в различни форми на граждански инициативи. Като основни изводи и фактори за устойчиво завръщане се открояват развитието на икономиката и възможностите за иновации, разработване на нови професионални ниши, заедно със социалните фактори като създаване на семейство и/или грижата за възрастни родители/роднини.

Abstract

The highly qualified migration is the desired migration all around the world in 21st century. Attracting back and retaining the highly qualified specialists becomes a policy for many countries with recent emigration history. The study explores the motivation factors and professional trajectories of young highly qualified Bulgarians who returned to Bulgaria in the years around 2010, comparing and analysing the answers of the interviewees conducted one to three years upon their return with their current situation 10 years later. The study is qualitative based on semi-structured interviews and its core value lies in its longitudinal character and the possibility to review the interviewees’ situation in a longer time span. The paper focusеs on: sustainability of the return: are the highly qualified returnees still in Bulgaria; professional realization: how their professional trajectories have developed through time; other factors of sustainable return: what keeps them in Bulgaria beside the professional realization and civil activism: to what extend returnees participate in different forms of civil initiatives. As main conclusions and factors for sustainable return stand out the development of the economy and the possibilities for innovations, the realization of new professional niches along with the social factors of taking care of own family and/or older parents/relatives.

JEL: Z1

Ключови думи

Bulgaria, България, устойчиво завръщане, висококвалифицирани завърнали се, професионални траектории, гражданска активност, sustainable return, highly qualified returnees, professional trajectories, civil activism
Свалете RP_vol1_2021_No09_V Ivanova.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957