Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Задължителното електронно фактуриране и докладване като дигитална екосистема
Научни трудове на УНСС - Том 1/2021
година 2021
Брой 1

Задължителното електронно фактуриране и докладване като дигитална екосистема

Резюме

Предмет на публикацията са несъбраните приходи от ДДС, като сред мерките, предприети в част от Европейския съюз, е въвеждането на задължително електронно фактуриране и докладване, извън обществените поръчки, което може да се разглежда като самостоятелна дигитална екосистема. Представени са и резултатите от актуално анкетно проучване за нагласите в България по отношение процесите на дигитална трансформация и въвеждане на задължение за електронно фактуриране и възможните ефекти за бюджета и бизнеса.

Abstract

Subject to the present article are the VAT gap as well as the measures undertaken by some of the European Union member states including the introduction apart from public tenders of obligatory electronic invoicing and reporting as a separate digital ecosystem. The results of a recent survey on the expected effects of the digital transformation processes and obligatory electronic invoicing on budget revenues and the business are also provided.

JEL: О23, О33, H25, H26, К34

Ключови думи

digital transformation, данъчен контрол, tax control, дигитална трансформация, електронно фактуриране, electronic invoicing
Свалете RP_vol1_2021_No06_G Ranchev.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957