Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Категоризирането на предприятията като предпоставка за финансова отчетност по мярка на потребителите
Научни трудове на УНСС - Том 1/2021
година 2021
Брой 1

Категоризирането на предприятията като предпоставка за финансова отчетност по мярка на потребителите

Резюме

Актуалността на темата за категоризирането на предприятията за счетоводни цели се поражда от непрекъснато променящите се възможности и потребности на ползвателите на финансови отчети в национален, регионален и глобален мащаб. Счетоводното категоризиране на предприятията се разглежда като отправна точка към изграждането и функционирането на счетоводните системи на предприятията, които да съответстват на размерите, целите и потребностите на вътрешните и външните потребители на информация от финансовите отчети. Следователно процесът на категоризиране на предприятията следва да бъде едно от значимите условия, чрез които се удовлетворява обратната информационна връзка от потребителите на отчетите към счетоводните системи на предприятията.

Abstract 

The topicality of the theme of the categorization of undertakings for accounting purposes arises from the ever-changing capabilities and needs of users of financial statements on a national, regional and global scale. The accounting categorization of undertakings shall be considered as a starting point for the establishment and operation of accounting systems which correspond to the dimensions, objectives and needs of internal and external users of information from the financial statements. Therefore, the process of categorizing undertakings should be one of the significant conditions by which user feedback on accounts to the accounting systems of undertakings is met.

JEL: M 41

Ключови думи

счетоводство, Accounting, финансови отчети, financial statements, концептуален клъстеринг, категоризиране, предприятия, conceptual clustering, categorization, undertakings
Свалете RP_vol1_2021_No05_B Boyanov.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957