Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Сегментът на вестници за хората от третата възраст – специфика и профили на изданията
Научни трудове на УНСС - Том 1/2021
година 2021
Брой 1

Сегментът на вестници за хората от третата възраст – специфика и профили на изданията

Резюме

Вестниците за хората от третата възраст са едни от малкото, които се развиват успешно въпреки сериозната криза на печатните издания в България през последното десетилетие. Целта на изследването е да потърси както общите тенденции за сегмента, така и специфичните характеристики на всяко отделно издание и да изведе формулата за добро позициониране на пазара, която те прилагат.

Основните използвани методи са контент анализ, анализ на медийни проучвания и на статистически данни. Резултатите водят до извода, че всеки от седмичниците в сегмента е намерил своята специфична концепция и че се открояват няколко основни модела, които ще бъдат представени в настоящата студия. Анализът на сегмента показва, че успешната формула е: достъпна за потребителите цена, баланс между полезна и интересна информация и лоялна аудитория.

Изследването е проведено в периода юни – юли 2020 г., а системното наблюдение на сегмента датира от 2010 г. до днес. Това позволява да се проследи процеса на неговото развитие и адаптация към настъпващите промени в пресата у нас. Добрите пазарни позиции на седмичниците за хората от третата възраст, за съжаление, рядко са обект на изследователското внимание, а те могат да бъдат добър модел за оцеляване на печатните издания в България.

Abstract

Newspapers for the elderly people are amongst the few that have developed very successfully despite the serious crisis of the print media in Bulgaria in the last decade. The goal of this study is to look for both – the general trends of the segment as well as the specific characteristics of each and every edition and to derive the formula for good market positioning applied.

Content analysis, analysis of the media surveys and statistics are used as the main methods. The results lead to the conclusion that each of the weekly magazines in the segment has found its specific concept and a few general models stand out – which will be present in this study. The analysis of the segment shows that the successful formula is: affordable cost for the consumers, balance between useful and interesting information and a loyal audience.

The survey was conducted in the period June – July 2020, while the systematic monitoring of the segment dates from 2010 to present. This allows us to follow the process of its development and adaptation to the changes in the press in our country. Unfortunately, the good market positions of the weekly editions for elderly people are rarely the subject of research attention, nevertheless they could be a good model for the survival of the print media in Bulgaria.

JEL: L100

Ключови думи

фирмена стратегия, пазарни резултати, седмични вестници, вестници за пенсионери, концепция на вестник, firm strategy, market performance, weekly newspapers, pensioners’ newspapers, newspaper concept
Свалете RP_vol1_2021_No03_S Tsankova.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957