Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Тенденции в развитието на сухопътния товарен транспорт в България
Научни трудове на УНСС - Том 1/2021
година 2021
Брой 1

Тенденции в развитието на сухопътния товарен транспорт в България

Резюме

Сухопътният товарен транспорт осигурява материалите и суровините за производствените предприятия и превозването на готовата продукция до потре­бителите. Той е важен фактор за ритмичното и своевременното снабдяване на търговската мрежа със стоки за задоволяване на всекидневните потребности на населението. Сухопътния товарен транспорт има ключова роля за икономиче­ското и общественото развитие на страната, тъй като е необходимо условие за нормалното функциониране на всички стопански отрасли.

Функционирането на транспортната система се основава преди всичко на това, че всеки вид транспорт има специфични особености, които определят сферата на ефективното му използване. При условията на пазарна икономика се осъществява в голяма степен саморегулиране на транспортната система, което възниква при сблъсъка между стремежа на транспортните фирми (превозвачите) за най-ефек­тивно организиране на тяхната превозна дейност и изискванията на клиентите (товародателите) за качествено и евтино извършване на превозите.

В настоящата студия последователно се разглеждат и анализират ролята на товарния автомобилен и железопътен транспорт в националната транспортна система, превозените от тях количества товари и извършената товарна превоз­на работа в условията на еврочленство. Продължителността на разглеждания период (2007 – 2018 г.) дава възможност да се проследят основните тенденции в развитието на сухопътния товарен транспорт на България и на тази база да се изведат насоки и препоръки за бъдещото му устойчиво развитие.

Abstract

The inland freight transport provides necessary goods and raw materials for manu­facturing plants and the transportation of the finished products to the end users. It is an important factor for the rhythmic and timely supply to the commercial network with goods for the fulfilment of the everyday needs of the population for transport. The inland freight transport has a key role for the economic and social development of the country as it is a necessary condition for a normal functioning of all economic branches.

The functioning of the transport system is based mainly on the fact that any mode of transport has specific features which determine the sphere of its effective usage. Under the conditions of a market economy, the self-regulation of the transport system is largely carried out which arises in the clash between the striving transport companies (carriers) for the most effective organizing of their transport activities and the requirements from customers (shippers) for quality and cheap transport services.

In the current scientific study, the role of freight road and rail transport in the na­tional transport system is consistently reviewed and analysed, as well as the quantities of goods transported by them and the performed freight transport work in the conditions of EU membership. The duration of the period under review (2007 – 2018) provides an opportunity to follow the main trends in the development of the inland freight transport in Bulgaria and based on that to develop guidelines and recommendations for its future sustainable development.

JEL: O18, R41

Ключови думи

товарен автомобилен транспорт, товарен железопътен транспорт, транспортна работа, перспективи за развитие, road freight transport, rail freight transport, transport work, transport development perspectives
Свалете RP_vol1_2021_No02_G Dimitrov.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957