Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Анализът на платежната матрица в игра срещу неутрален противник
Научни трудове на УНСС - Том 1/2021
година 2021
Брой 1

Анализът на платежната матрица в игра срещу неутрален противник

Резюме

В студията се разглежда темата за игра срещу неутрален (неразумен) противник и оценяването на неговата смесена стратегия. Целта е да се докаже важността на това, в подобни игри акцентът да пада именно върху анализа на платежната матрица. Задачата е демонстриране възможностите на анализа на платежната матрица при избора на оптимална стратегия срещу неутрален противник.

Използвана е методологията на математическото доказателство и прове­рката на статистически хипотези. Доказано е, че е достатъчно вероят­ностите да попадат в границите, в които са изпълнени условията за доминация. Доказано е, че анализът на платежната матрица дава информация за границите, в които емпирично получените вероятности на състоянията са надеждни оценки на истинските вероятности. Оценени са източниците за получаване на смесе­ната стратегия на противника. Разгледано е използването на аналитично получе­ните граници за оценяване на емпирично получени вероятности с инстру­мента­риума на проверката на статистически хипотези. Подходът е препо­ръчителен при избор на стратегия в ситуации, в които промяната на страте­гията впослед­ствие или е невъзможна, или струва твърде скъпо.

Предлаганият анализ има висока практическата полезност за всички лица, взимащи стратегически решения в условията на игра срещу неутрален противник. Изводът е че само на основата на този анализ може да се избере оптимална стратегия, нечувствителна към неточността смесената стратегия на против­ника.

Abstract

The study discusses the topic of playing against a neutral (unreasonable) opponent and evaluating his mixed strategy. The goal is to prove the importance of the emphasis in such games on the analysis of the payment matrix. The task is to demonstrate the possibilities of this analysis in choosing the optimal strategy against a neutral opponent.

The methodology of the mathematical proof and the testing of statistical hypotheses were used. It has been proven that it is sufficient for the probabilities to fall within the boundaries within which the conditions for dominance are met. It has been proven that the analysis (of the payment matrix) provides information about the limits within which the empirically obtained probabilities of the states are reliable estimates of the real probabilities. The sources for obtaining the mixed strategy of the player are evaluated. The use of analytically obtained limits for estimating empirically obtained probabilities with the tools for testing statistical hypotheses is considered. The approach is recommended when choosing a strategy in situations where changing the strategy afterwards is either impossible or too expensive.

The proposed analysis has a high practical utility for all persons making strategic decisions in the conditions of a game against a neutral opponent. The conclusion is that only on the basis of this analysis can an optimal strategy be selected, insensitive to the inaccuracy of the mixed strategy of the opponent.

JEL: С72, С73

Ключови думи

теория на игрите, игри, смесена стратегия, оптимална стратегия, game theory, games, mixed strategy, optimal strategy
Свалете RP_vol1_2021_No01_G Kiranchev.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957