Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Преглед на теоретичните разбирания за икономическите рискове
Научни трудове на УНСС - Том 5/2020
година 2020
Брой 5

Преглед на теоретичните разбирания за икономическите рискове

Резюме

Концептуалните разбирания за риска имат дълга история и с него е свързан обекта на научен икономически интерес и анализ в настоящата публикация. Целта на изследването е да се проучат основните идейни концепции във формирането на теорията за икономическия риск, като заложените задачи са: 1. Хронологически преглед на основните идеи за икономическия риск. 2. Синтез на съвременните разбиранията за тази икономическа категория. Прилага се оригинална авторова методика, за да се осветлят значимите представи за риска.

Abstract

Conceptual understandings of risk have a long history and the object of this publication is related to the economic interest and analysis in economic risks. The aim of the research is to study the main conceptual understandings in the formation of the theory of economic risk, with the next set of tasks: 1. Chronological review of the main ideas of economic risk. 2. Synthesis of modern understandings of this economic category. An original author's methodology is applied in order to light up on the significant conceptions of the risk.

JEL: D80, D81, B00

Ключови думи

risk, риск, икономически риск, икономически теории за риска, economic risk, economic theories
Свалете RP_vol5_2020_No15_M Marikina.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957