Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Влияние на парична политика на ЕЦБ при негативни лихвени проценти върху вътрешните инвестиции и икономическия растеж в Еврозоната и България
Научни трудове на УНСС - Том 5/2020
година 2020
Брой 5

Влияние на парична политика на ЕЦБ при негативни лихвени проценти върху вътрешните инвестиции и икономическия растеж в Еврозоната и България

Резюме

Промените в паричната политика след възникването на световната икономическа криза след 2007 г. са съществени. Наблюдава се преход от традиционна към нетрадиционна политика, като използваните инструменти са силно дискреционни и стимулиращи. Политиката на близки до нула или негативни лихвени равнища води до противоречиви резултати за отделните икономики. За периода 2008 – 2019 г. не се наблюдава съществен ръст в инвестиционната активност в Еврозоната и България, който да е съпроводен с високи и устойчиви темпове на икономически растеж, каквато е една от основните цели на неконвенционалната парична политика. Причината се корени в несигурността и недоверието на инвеститорите, които са допълнително подсилени от разнородни геополитически смущения в международната търговия.

Abstract

There are sufficient changes in monetary policy after the beginning of the economic crisis since 2007. We have witnessed a transition from conventional to unconventional monetary policy, and instruments used are highly discretionary and stimulating. The negative interest rate policy (NIRP) leads to contradictory results for different economies. During 2008 – 2019 significant growth in investment activity in the Eurozone and in Bulgaria is not observed and therefore there are not high and sustainable economic growth rates, which are one of the main goals of the unconventional monetary policy. Possible explanation of aforementioned negative developments in investment incentives and in economic activity steam from uncertainty and mistrust of investors, which are further exacerbated by various geopolitical disruptions in international trade movements.

JEL: E1, E22, E4, E5, F3

Ключови думи

international trade, economic growth, investment activity, международна търговия, икономически растеж, interest rate, monetary policy, парична политика, лихвени равнища, инвестиционна активност
Свалете RP_vol5_2020_No13_A Petkova.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957