Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Международни портфейлни инвестиции в страните от Централна и Източна Европа
Научни трудове на УНСС - Том 5/2020
година 2020
Брой 5

Международни портфейлни инвестиции в страните от Централна и Източна Европа

Резюме

Статията има за цел да идентифицира детерминантите на международните портфейлни инвестиции в страните от Централна и Източна Европа. Изследването е осъществено чрез многофакторен регресионен анализ на панелни данни за 11 страни в периода 1999 – 2018 г. Резултатите сочат, че изменението в глобалния риск е факторът с най-силно въздействие върху международните портфейлни инвестиции в анализираната група страни. Останалите статистически значими детерминанти включват членството в ЕС, валутният риск, размерът на държавния дълг и пазарната капитализация на фондовия пазар

Abstract

The paper aims to identify the factors which determine international portfolio investments in Central and Eastern European countries. The study was performed using a multivariate regression analysis of panel data, covering 11 countries in the period 1999-2018. The results show that the change in global risk factor has the strongest impact on IPI in the analysed group of countries. Other statistically significant determinants include EU membership, currency risk, government debt and stock market capitalization.

JEL: C33, F21, G11

Ключови думи

международни портфейлни инвестиции, Централна и Източна Европа, анализ на панелни данни, international portfolio investment, Central and Eastern Europe, panel data analysis
Свалете RP_vol5_2020_No12_R Stamenova.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957