Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Ефекти на държавния дълг върху частните инвестиции в България
Научни трудове на УНСС - Том 5/2020
година 2020
Брой 5

Ефекти на държавния дълг върху частните инвестиции в България

Резюме

Целта на настоящото изследване е да се установи дали съществува връзка между държавния дълг и частните инвестиции в България, както и по какъв начин се проектира влиянието на дълга върху инвестициите в дългосрочен и краткосрочен период. В хода на анализа се прилагат коинтеграционен анализ (тест на Йохансон) и модел с векторна корекция на грешката. Основният извод, до който се достига е, че не са налице аргументи в подкрепа на тезата, че равнището на държавен дълг в България е причина за изтласкването на частните инвестиции.

Abstract

The main objective of this study is to establish whether there is a relationship between government debt and private investment in Bulgaria, as well as to identify the impact of debt on investment in the long and short-run period. The cointegration analysis and a model with vector error correction are applied in the research. Empirical findings of the study show that the crowding-out hypothesis in Bulgaria cannot be confirmed.

JEL: E62, H60, H63

Ключови думи

държавен дълг, government debt, crowding out effect, частни инвестиции, ефект на изтласкването, private investment
Свалете RP_vol5_2020_No11_V Nikolova.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957