Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Вътрешносекторна структурна конвергенция на икономиките на България и Румъния към Еврозоната
Научни трудове на УНСС - Том 5/2020
година 2020
Брой 5

Вътрешносекторна структурна конвергенция на икономиките на България и Румъния към Еврозоната

Резюме

Конвергенцията на производствените структури е важна предпоставка за синхронизирането на икономическите цикли на икономиките от Еврозоната и за ефективността на паричната политика на ЕЦБ. В статията е представен анализ на процеса на сближаване на производствените структури на България и Румъния към Еврозоната на вътрешносекторно равнище през периода 1998 – 2017 г. Използвана е методологията на сигма-конвергенцията, като са приложени индексите на дивергенция и на различие. Резултатите показват известно отдалечаване на структурите на секторите в България от Еврозоната и относително добре проявено сближаване при Румъния.

Abstract

Convergence of production structures is an important factor for the synchronization of the business cycles of Eurozone economies and for the effectiveness of the monetary policy of the ECB. This paper presents an analysis of the process of structural convergence between the economies of Bulgaria, Romania and the Eurozone at the intrasectoral level for the period 1998 – 2017. A sigma convergence methodology is employed, and the divergence index and dissimilarity index are applied. The results indicate that production structures in Bulgaria are diverging slightly from the Eurozone, while the opposite is true about Romania.

JEL: E52, F02, L16, O47

Ключови думи

икономическа интеграция, Economic Integration, monetary policy, парична политика, структурна конвергенция, structural convergence, парични съюзи, monetary unions
Свалете RP_vol5_2020_No09_D Damyanov.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957