Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Екоиновации и инициативи на Столична община за зелени работни места и растеж
Научни трудове на УНСС - Том 5/2020
година 2020
Брой 5

Екоиновации и инициативи на Столична община за зелени работни места и растеж

Резюме

Един от важните инструменти за постигане на устойчиво развитие и зелен растеж са екоиновациите и зелените инициативи. Те са в основата на създаване на нови зелени сектори, производства, дейности и  зелени работни места. Поради това все повече държавният сектор и общините се стремят към осигуряване както на благоприятни условия за развитие на екоиновациите и тяхното внедряване в практиката, така и генерирането на такива иновации от самите тях. Целта на изследването е да представи основните екоиновации и инициативи на Столична община през периода 2008 – 2019 за постигане на зелен растеж и зелени работни места. За постигането на тази изследователска цел е: 1) направено проучване и анализ на важни вторични документи в изследваната област и 2) е анализирана информация за екоиновации и зелен растеж в Столична община, предоставена от експертите на Столична община. Основните резултати от изследването са посочени и дискутирани. Статията завършва с няколко обобщения и заключения. 

Abstract
One of the crucial tools for achieving sustainable development and green growth are eco-innovation and green initiatives. They are the basis for the creation of new green sectors, activities, and green jobs. Therefore, the public sector and municipalities are increasingly striving to i) provide favorable conditions for the development of eco-innovations and their implementation in practice, and ii) to generate such innovations by themselves. The study aims to present the main eco-innovations and initiatives of Sofia Municipality in the period 2008-2019 to achieve green growth and green jobs. To accomplish this research goal is 1) study and analysis the important secondary documents in the study area and 2) analyzed information on eco-innovation and green growth in Sofia Municipality, provided by the Sofia Municipality experts.  The main results of the study are indicated and discussed. The article ends with several summaries and conclusions.

JEL:  Q010

Ключови думи

sustainable development, устойчиво развитие, екоиновации, eco-innovation, зелен растеж, зелени работни места, green growth, green jobs
Свалете RP_vol5_2020_No07_I Bozhikin.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957