Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Възстановяването на ЕС: равносметката до тук и пътят напред
Научни трудове на УНСС - Том 5/2020
година 2020
Брой 5

Възстановяването на ЕС: равносметката до тук и пътят напред

Резюме

В настоящата статия се поставя ударение върху заложените икономически импликации в прокламирания план за „ЕС от следващо поколение“ с централен фокус Предложението за регламент за Механизъм за възстановяване и устойчивост. Реализацията на този план е необходимо, но не и е достатъчно условие за успешно връщане на икономиките на ЕС към траекторията на БВП преди кризата – в краткосрочен план е нужен допълнителен и целенасочен фискален импулс, докато в дългосрочен аспект ЕС има неизбежна нужда от преформулиране на фискалното си управление в посока адаптиране на фискалните правила към новата действителност и дори провеждане на обща фискална политика.

Abstract

This paper emphasizes the underlying economic implications of the proclamation plan for a "Next generation EU" with a central focus on the Proposal for a Regulation on the Recovery and Resilience Facility. The implementation of this plan is necessary, but not a sufficient condition for a successful return of EU economies to the trajectory of GDP before the crisis - in the short term additional and targeted fiscal impulse is needed, while in the long run the EU inevitably needs to reformulate its fiscal management in the direction of adapting fiscal rules to the new reality and even conducting a common fiscal policy.

JEL: H62, H63

Ключови думи

Икономическа криза, economic crisis, reforms, COVID-19, публични инвестиции, реформи, ЕС от следващо поколение, public investment, Next generation EU
Свалете RP_vol5_2020_No06_I Beev, I Todorov.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957